Operacije E-Silvaapis v okviru razpisa E-poslovanje

Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/


Naziv operacije: E-SILVAAPIS


Opis operacije z namenom, cilji in načrtovanimi rezultati operacije:


Operacija »E-Silvaapis« je sofinancirana preko Javnega razpisa za vzpostavitev ali
nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-
2022« in sicer v okviru ukrepov:


• Elektronska izmenjava med partnerji
• Digitalizacija nastopov na sejmih
• Spletna stran za tuje trge
• Produktno-prodajni video
• Krepitev kompetenc – usposabljanja


Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri
vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno
konkurenčnost. Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali
nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove
trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti. Rezultati operacije bodo vzpostavljena varna
elektronska izmenjava med partnerji, nastop na digitalnem sejmu, nova spletna stran v dveh
tujih jezikih, produktno-prodajni video v tujem jeziku in izvedba usposabljanja za dvig
kompetenc naših zaposlenih.


Finančna podpora:


Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi
»Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje
novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja
»Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.


Znesek sofinanciranja: 30.000 €

What they say

My promise

I never promise my friends, my acquaintances and my business partners anything impossible and anything which I would not be able to fulfill. I am a calm person who does not jump into an »empty pool« but realistically stands on the floor.

I can promise you that with me you will get a credible and skilled professional with rich experiences, a person who will help you to better results (personal and business). You will meet a person who is able to connect threads and to knit an intelligent and logical whole. And thanks to the knowledge and experience that I have, this whole can be much better.

Let us knit it together!
Matjaž Šivic​
podpis-matjaz-sivic

We are here to help

If you have any questions, problems or
requests, these are the ways to get in
touch.

If you have any questions, problems or requests, these are the ways to get in touch.

Send us an e-mail

Do you have any questions, issues, news, or anything else you'd like to tell us? Please send us an email.

Call us

For urgent matters call us and we will gladly help you.